ประวัติปาณิสปา


โรงเรียนปาณินวดแผนไทย

โรงเรียนปาณิ : Spa & Thai Massage School

“โรงเรียนปาณิ:Spa ได้รับศูนย์ดีเด่นปี 59”

ก่อตั้งขึ้นโดย น.ส.ปาณิสรา ศรีสำราญ (ผู้อำนวยการ) เดิมเริ่มเรียนนวดแผนไทยเมื่อหลายๆปีก่อน และได้มีโอกาสบินไปทำงานที่ต่างประเทศหลายประเทศด้วยกัน เริ่มมองเห็นว่าตลาดนวดแผนไทยยังมีความต้องการบุคลากรอีกมากมายทั้งไทย และต่างประเทศ รวมถึงมีความรู้สึกได้ตกหลุมรักศาสตร์การนวดแผนไทยจึง กลับมาเรียนเพิ่มเติม ทุกระดับชั้น ต่อมาเริ่มเปิดร้านเล็กๆ จนมีการขยายสาขาขึ้นมาเป็นลำดับ เปิดทำการนวดแผนไทยครบวงจร 19 สาขา เป็นโรงเรียนนวดแผนไทย 2 สาขา ต่อมาได้เข้าร่วมอบรมวิทยากรครูของสมาคมแพทย์แผนไทยแห่งประเทศไทย และต่อมาได้รับความกรุณาจากสมามแพทย์แผนไทย แต่งตั้งเป็นศูนย์พัฒนาการแพทย์แผนไทย ศูนย์ปาณิ:spa & Massage Thai และต่อต่อมาได้รับการแต่งตั้ง ให้เป็นศูนย์ดีเด่น ประจำปี 2559 (โดยสมาคมแพทย์แผนไทยแห่งประเทศไทย) ปัจจุบัน.ศูนย์ปาณิ:spa ได้ทำการเปิดสอนหลักสูตรวิชาแพทย์แผนไทย ทั้งหมด 34 หลักสูตร และผลิตบุคลากรที่มีคุณภาพจากรุ่นสู่รุ่นมากมาย ทั้งประจำอยู่ที่ประเทศไทย และกระจายไปแทบทุกประเทศทั่วโลก ต่อมาได้รับการแต่งตั้งเป้นโรงเรียนปาณินวดแผนไทย โดยกระทรวงศึกษาธิการ และยังเป็นศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติปาณินวดแผนไทยอีกศูนย์ในตัวเช่นกัน

วัตถุประสงค์

  • เพื่อต้องการสร้างอาชีพ พร้อมยกระดับมาตรฐานฝีมือแรงงาน.
  • เพิ่มรายได้ให้แก่ประชาชน โดยเฉพาะกลุ่มผู้ด้อยโอกาส และกลุ่มผู้เลิกจ้าง จากสถานประกอบการ ให้ได้มีอาชีพ มีงานทำและรายได้เลี้ยงตนเองและครอบครัว โดยศูนย์จะเป็นผู้จัการเรียนกาสอน ฝึกวิชาชีพ แนะนำ แหล่งงาน ทั้งในไทยและต่างประเทศ ให้ผู้เข้าอบรมทุกคน
  • เป็นการส่งเสริมในการดูแลรักษาสุขภาพที่ดีเริ่มต้นจากตนเอง ครอบครัว และชุมชน
  • ต้องการเผยแพร่ให้ศาสตร์แพทย์แผนไทยที่มีมาแต่โบราณของไทยดังไกลไปทั่วโลก.
  • ต้องการผลิตบุคลากร ที่ดีมีคุณภาพ ให้เป็นที่ยอมรับ จากนานประเทศ.

ผลงานและใบประกาศบรรยากาศการเรียน